«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

Статут Наукового товариства студентів та аспіратнів імені Григорія Волинки

Деталі

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наукове товариство студентів та аспірантів

імені Григорія Волинки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Затверджено Вченою Радою

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

(протокол №__ від ___ __________ 20__ року)

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (далі – Положення) регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів та аспірантів імені Григорія Волинки (далі – НТСА Університету) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі – Університет).

1.2. НТСА Університету є об’єднанням Студентських та аспірантських наукових товариств факультетів, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

1.3. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

1.4. У своїй діяльності НТСА Університету керується законодавством України, Статутом Університету і цим Положенням.

1.5. НТСА Університету може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням та інші засоби ідентифікації.

1.6. У своїй діяльності НТСА Університету керується такими принципами:

 • пріоритетність наукової творчості та змагальності;
 • рівність членів НТСА Університету, гласність і колегіальність у роботі;
 • добровільність членства в НТСА Університету та виборність керівних органів НТСА Університету;
 • органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів;
 • неприналежність до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.

1.7. НТСА Університету, факультету діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Університету, факультетів, іншими органами студентського самоврядування Університету, Первинною профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об'єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА Університету. НТСА Університету, факультету узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.

1.8. Фінансовою основою діяльності НТСА є кошти, визначені вченою радою закладу вищої освіти.

2. Мета діяльності та завдання НТСА Університету

2.1. Метою діяльності НТСА Університету є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів, які навчаються в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога керівництву Університету в інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

2.2. Основні завдання НТСА Університету:

 • залучення студентів та аспірантів Університету до науково-дослідницької роботи;
 • оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;
 • оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
 • пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;
 • організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового співробітництва;
 • пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами та аспірантами, які навчаються в Університеті;
 • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи серед студентів та аспірантів, які навчаються в Університеті;
 • висвітлення наукових досягнень студентів, аспірантів у засобах масової інформації;
 • підтримання зв’язків з іншими студентськими, аспірантськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського та аспірантського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів Університету;
 • виконання інших завдань, які відповідають меті НТСА Університету та цьому Положенню.

2.3. Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА Університету:

 • організовує роботу осіб, які навчаються в Університеті, у наукових осередках та заохочує їх до участі у науковому житті Університету;
 • організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні заходи;
 • сприяє виданню студентських, аспірантських наукових робіт, а також їх розміщенню на веб-сайтах Університету;
 • проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів;
 • засновує власні наукові друковані або інтернет-видання, які висвітлюють розвиток молодіжної науки та її досягнення в Університеті та інших країнах світу;
 • поширює серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про наукові заходи Університету, інших вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
 • має право направляти свого представника до складу конкурсних комісій студентських наукових робіт;
 • подає клопотання на ім’я проректора з наукової роботи для отримання іменних стипендій, грантів, грамот, дипломів та інших видів нагород студентами, аспірантами Університету;
 • подає клопотання про кандидатури кращих студентів-науковців для вступу до аспірантури;
 • подає клопотання про перехід студента на індивідуальний графік навчання за умови успішного виконання науково-дослідної роботи та відмінній успішності;
 • ініціює перехід найталановитіших студентів із позабюджетної на бюджетну форму навчання;
 • впливає на формування списку на поселення до гуртожитку із врахуванням наукових здобутків студентів;
 • Розповсюджує серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про проведення студентських, аспірантських наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
 • подає клопотання на стажування студентів, аспірантів за кордоном;
 • співпрацює з Відділом організації наукових досліджень Університету;
 • розробляє та подає до адміністрації Університету та його структурних підрозділів пропозиції щодо розвитку та удосконалення наукової діяльності студентів, аспірантів і покращення навчального процесу;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням НТСА Університету і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і цьому Положенню.

3. Організаційна структура НТСА Університету

3.1. НТСА Університету діє на рівнях Університету, факультетів відповідно до цього Положення. На факультетах можуть бути прийняті положення про Наукові товариства студентів та аспірантів факультетів (далі - НТСА факультети), що деталізують порядок функціонування НТСА факультетів і не суперечать цьому Положенню.

3.2 На рівні Університету діють такі органи НТСА Університету:

 • Конференція НТСА Університету;
 • НТСА Університету;
 • інші органи, які визначаються окремими документами, що затверджується Конференцією НТСА Університету.

3.3. На рівні факультетів діють такі органи НТСА факультетів:

 • загальні збори членів НТСА факультетів;
 • НТСА факультетів. Надалі – ;
 • інші органи, що визначаються статутом НТСА факультетів.

3.4. Органи НТСА Університету (факультетів) підконтрольні та підзвітні Конференції НТСА Університету (загальним зборам членів НТСА факультетів).

3.5. На засіданнях органів НТСА Університету, факультету можуть бути присутні представники адміністрації Університету та дирекції факультету з правом дорадчого голосу.

3.6. До НТСА Університету входять НТСА факультетів.

3.7. НТСА факультетів в складі НТСА Університету створюється ініціативною групою в загальній кількості не менше як 8 осіб і підписують декларацію про створення НТСА факультетів. Ця декларація доводиться до відома адміністрації факультету та направляється старшому інспектору зі студентської та аспірантської наукової роботи. Рішення про включення НТСА факультету до складу НТСА Університету приймається Конференцією НТСА Університету.

3.8. Якщо діяльність НТСА факультету суперечить цьому Положенню, то рішенням Конференції НТСА Університету, яке приймається двома третинами голосів від загальної кількості делегатів Конференції НТСА Університету, виключно після звіту голови НТСА Університету про результати перевірки НТСА факультету робочою групою, старшого інспектора зі студентської та аспірантської наукової роботи та НТСА Університету, та за його письмовим поданням, може бути здійснено дострокове переобрання НТСА факультету.

4. Конференція НТСА Університету

4.1. Конференція НТСА Університету є вищим органом у НТСА Університету, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів Наукового товариства студентів та аспірантів в Університеті та контроль за діяльністю НТСА Університету (факультету), а також інших органів НТСА Університету (факультету).

4.2. Загальна кількість делегатів Конференції НТСА Університету визначається з урахуванням представництва по 3 члена (2 студентів та голова НТСА факультету) Наукового товариства студентів та аспірантів від кожного НТСА факультету. Делегати на Конференцію НТСА Університету обираються на загальних зборах членів НТСА факультетів строком на один рік.

4.3. Конференція НТСА Університету проводиться, якщо на ній присутні не менше двох третинвід загальної кількості обраних делегатів. Делегати Конференції НТСА Університету голосують особисто. Рішення на Конференції НТСА Університету приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Положенням.

4.4 Конференція НТСА Університету:

 • вносить зміни й доповнення до цього Положення і подає їх для затвердження Конференцією трудового колективу Університету;
 • затверджує документи, що визначають структуру та порядок функціонування НТСА Університету;
 • приймає рішення про включення НТСА факультету до складу НТСА Університету на підставі результатів перевірки відповідності НТСА факультету вимогам цього Положення. Перевірка здійснюється робочою групою у складі проректора з наукової роботи, старшого інспектора зі студентської, аспірантської наукової роботи та м НТСА Університету.
 • визначає основні напрямки діяльності НТСА;
 • обирає голову НТСА Університету;
 • припиняє повноваження голови НТСА Університету, його заступника та секретаря НТСА Університету;
 • розглядає найважливіші питання діяльності НТСА, окреслені основними завданнями НТСА;
 • вносить зміни та доповнення в щорічний план діяльності НТСА Університету, який пропонується головою НТСА Університету, і затверджує його;
 • не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови НТСА Університету про діяльність НТСА Університету та НТСА Університету;
 • приймає за поданням НТСА Університету символіку НТСА Університету, форми бланків з власним найменуванням, штампів, членських квитків та інших засобів ідентифікації НТСА Університету;
 • здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням.

4.5. Конференція НТСА Університету може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Чергова Конференція НТСА Університету скликається головою НТСА Університету щорічно у проміжку від 01 квітня до 30 квітня. Позачергова Конференція НТСА Університету скликається м НТСА Університету за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини загальної кількості делегатів Конференції НТСА Університету протягом одного календарного місяця.

4.6. Головує на Конференції НТСА Університету голова НТСА Університету або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний Конференцією НТСА Університету її делегат.

4.7. Секретар НТСА Університету виконує функції секретаря Конференції НТСА Університету і фіксує хід Конференції НТСА Університету протоколом. Протокол Конференції НТСА Університету підписується головою та секретарем і його копія направляється до адміністрації Університету.

4.8. Порядок проведення Конференції НТСА Університету визначається Регламентом, який розробляється м НТСА Університету і затверджується Конференцією НТСА Університету.

5. НТСА Університету

5.1. НТСА Університету є постійно-діючим колегіальним органом.

5.2. У період між Конференціями НТСА Університету керівництво справами НТСА Університету здійснюється м НТСА Університету та головою НТСА Університету.

5.3. НТСА Університету обирається терміном на два роки зі складу всіх студентів та аспірантів університету денної форми навчання, серед яких обирається голова НТСА Університету який має вагомі здобутки у науково-дослідній роботі, заступник голови, секретар та прес-секретар.

5.4. НТСА Університету:

 • скликає чергові та позачергові Конференції НТСА Університету;
 • вирішує питання членства в НТСА Університету;
 • здійснює контроль за виконанням рішень Конференції НТСА Університету;
 • розглядає план роботи НТСА Університету на наступний звітний період;
 • проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці. Рішення ухвалюються більшістю голосів від кількості членів НТСА Університету і оформлюються протоколом;
 • співпрацює з кафедрами, науковими гуртками, проблемними групами, науково-методичною, науково-технічною та Вченою радами Університету, а також Органами студентського самоврядування та Первинною профспілковою організацією студентів;
 • надає пропозиції та обґрунтування стипендіальній комісії Університету та факультетів щодо преміювання (відзначення) студентів за результатами наукової роботи, або за особисті досягнення (за погодженням із проректором з наукової роботи);
 • подає рекомендації на стажування студентів, аспірантів за кордоном;
 • подає клопотання щодо кандидатур кращих студентів-науковців для вступу до аспірантури;
 • подає клопотання про перехід студента на індивідуальний графік навчання за умови успішного виконання науково-дослідної роботи;
 • ініціює перехід найталановитіших студентів із позабюджетної на бюджетну форму навчання;
 • впливає на формування списку на поселення до гуртожитку із врахуванням наукових здобутків студентів, аспірантів;
 • вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації;
 • координує діяльність зі старшим інспектором зі студентської та аспірантської наукової роботи.

5.5. Головою НТСА Університету може обиратись студентбакалавр 2-4 курсу, магістр 1-2 рокута аспірант 1-3 року навчання денної форми, який має суттєві здобутки у науково-дослідній роботі

5.6. Голова НТСА Університету обирається Конференцією НТСА Університету терміном на два роки. В разі припинення головою НТСА Університету навчання в бакалавраті, його повноваження автоматично припиняються через 4 місяці після відрахування зі складу студентів, за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до Університету протягом вказаного терміну. У випадку закінчення навчання в магістратурі, повноваження голови НТСА Університету автоматично припиняються через 4 місяці після відрахування зі складу студентів (при завершенні двохрічної магістратури) і через 10 місяців (при завершенні півторарічної магістратури), за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до аспірантури Університету протягом вказаного терміну.

5.7. Голова НТСА є членом Вченої ради Університету за посадою.

5.8. Голова НТСА:

 • скликає і проводить засідання НТСА Університету;
 • організовує діяльність НТСА Університету;
 • розподіляє обов'язки між членами НТСА Університету;
 • підписує протоколи і рішення НТСА Університету;
 • видає розпорядження, накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його компетенції;
 • щороку звітує про результати роботи НТСА Університету на Конференції НТСА Університету;
 • вирішує інші питання діяльності НТСА Університету, не віднесені цим Положенням до виключної компетенції Конференції НТСА Університету або НТСА Університету і не врегульовані рішення вказаних органів.

5.9. Заступник голови НТСА Університету обирається м НТСА Університету за поданням голови НТСА Університету терміном на два роки.

5.10 Заступник голови НТСА Університету:

 • спільно із головою НТСА Університету забезпечує функціонування та виконання обов’язків НТСА Університету;
 • виконує повноваження голови НТСА Університету в разі його відсутності або недієздатності.

5.11. Секретар НТСА Університету обирається м НТСА Університету за поданням голови НТСА Університету терміном на два роки.

5.12. Секретар НТСА Університету:

 • здійснює діловодство НТСА Університету;
 • засвідчує діловодство НТСА Університету;
 • здійснює облік членів НТСА Університету.

5.13. Прес-секретар НТСА Університету обирається м НТСА Університету за поданням голови НТСА Університету терміном на два роки.

5.14. Прес-секретар НТСА Університету:

 • здійснює інформаційний супровід офіційних заходів НТСА Університету;
 • своєчасно готує прес-релізи та інші інформаційні матеріали про події та заходи, що стосуються сфери діяльності НТСА Університету та його структурних підрозділів;
 • здійснює збір та класифікацію питань, адресованих НТСА Університету, та підготовку відповідей для розміщення на сайті університету/ факультетів (інститутів)/ Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки.

6. НТСА факультетів

6.1. НТСА факультетів об'єднує студентів, які навчаються на факультеті, займаються науковою діяльністю і виявили бажання стати членом НТСА факультету для сприяння досягненню мети діяльності НТСА факультету. Діяльність НТСА факультету, що входить до складу НТСА Університету, регламентується цим Положенням та Положенням про Наукове товариство студентів та аспірантів відповідного факультету, що деталізує порядок функціонування НТСА факультету і не суперечить цьому Положенню.

6.2. Вищим органом НТСА факультету є загальні збори членів НТСА факультету. Загальні збори членів НТСА факультету мають право на визначення загальних засад функціонування органів НТСА факультету та їх контроль. Загальні збори членів НТСА факультету проводяться, якщо на них присутня більшість від загальної кількості членів НТСА факультету . Рішення на загальних зборах членів НТСА факультету приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів НТСА факультету, окрім випадків, передбаченим цим положенням.

6.3. Загальні збори членів НТСА факультету :

 • ухвалюють Положення НТСА факультету і подають його для затвердження Вченою радою факультету ;
 • приймають рішення про прийняття у члени НТСА факультету осіб, які навчаються на факультеті;
 • визначають основні напрямки діяльності НТСА факультету ;
 • обирають голову НТСА факультету і подають її для затвердження Вченою радою факультету ;
 • припиняють повноваження голови НТСА факультету ;
 • обирають 3 делегати, окрім голови НТСА факультету, на Конференцію НТСА Університету строком на один рік;
 • здійснюють іншу діяльність згідно з цим Положенням та Положенням про НТСА факультету .

6.4. Кандидатом на посаду голови НТСА факультету має право бути студент бакалавр 2-4 курсу, магістр 1-2 року та аспірант 1-3 року навчання денної форми, який має вагомі здобутки у науково-дослідній роботі. При обранні на посаду голови НТСА факультету перевага надається кандидату, який відповідає вищезазначеним вимогам та має опубліковані статті у наукових журналах.

6.5. Голова НТСА факультету обирається загальними зборами членів НТСА факультету терміном на два роки. В разі припинення головою НТСА факультету навчання в бакалавраті, його повноваження автоматично припиняються через 4 місяці після відрахування зі складу студентів, за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до Університету протягом вказаного терміну. У випадку закінчення навчання в магістратурі, повноваження голови НТСА Університету автоматично припиняються через 4 місяці після відрахування зі складу студентів (при завершенні двохрічної магістратури) і через 10 місяців (при завершенні півторарічної магістратури), за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до аспірантури Університету протягом вказаного терміну.

6.6. Голова НТСА факультету є членом Вченої ради факультету з моменту його затвердження Вченою радою факультету .

6.7. Голова НТСА факультету :

 • скликає засідання і організовує діяльність НТСА факультету ;
 • розподіляє обов'язки між членами НТСА факультету ;
 • підписує протоколи і рішення НТСА факультету ;
 • щороку звітує про результати роботи НТСА факультету на загальних зборах членів НТСА факультету;
 • координує діяльність НТСА факультету з головою НТСА Університету, Вченим секретарем Ради науково-технічної творчості студентської молоді та старшим інспектором зі студентської та аспірантської наукової роботи.

6.8. Рішення НТСА факультету у разі його невідповідності Положенню про НТСА Університету може бути скасовано рішенням Конференції НТСА Університету.

7. Членство в НТСА Університету

7.1. Членство в НТСА Університету є вільним для осіб, які навчаються в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах.

7.2. Членами НТСА Університету можуть стати особи, які навчаються в Університеті, виявили бажання працювати в Науковому товаристві студентів та аспірантів, визнають це Положення і Положення про НТСА відповідного факультету та є членами студентського наукового гуртка чи проблемної групи.

7.3. Рішення про прийняття у члени НТСА факультету ухвалюється загальними зборами членів НТСА факультету на підставі заяви, поданої студентом на ім’я голови НТСА факультету , в якому він навчається, і набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено Положенням про НТСА факультету .

7.4. Особи, які набули членства в НТСА факультету автоматично стають членами НТСА Університету.

7.5. У НТСА Університету відсутня система членських внесків.

7.6. Припинення членства в НТСА здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА факультету .

7.7. Член НТСА Університету, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в Положенні, може бути позбавлений членства Конференцією НТСА Університету або загальними зборами членів НТСА факультету , в якому він навчається.

7.8. В разі припинення головою НТСА факультету навчання в бакалавраті, його повноваження автоматично припиняються через 4 місяці після відрахування зі складу студентів, за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до Університету протягом вказаного терміну. У випадку закінчення навчання в магістратурі, повноваження голови НТСА Університету автоматично припиняються через 4 місяці після відрахування зі складу студентів (при завершенні двохрічної магістратури) і через 10 місяців (при завершенні півторарічної магістратури), за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до аспірантури факультету протягом вказаного терміну.

7.9. Особа, яка закінчила Університет, може продовжити свою діяльність в НТСА Університету, отримавши статус асоційованого члена НТСА Університету (факультету).

7.10. Асоційовані члени НТСА факультетів автоматично стають асоційованими членами НТСА Університету.

7.11. Асоційований член НТСА Університету, факультету має ті ж самі права й обов’язки, які визначені для членів НТСА Університету в Положенні, окрім права голосування в колегіальних органах НТСА Університету й обрання на керівні посади НТСА Університету (факультету).

7.12. Рішення про отримання статусу асоційованого члена НТСА Університету (факультету) ухвалюється м НТСА Університету (факультету) на підставі поданої претендентом заяви на ім’я голови НТСА Університету (голови НТСА факультету).

7.13. Припинення асоційованого членства НТСА Університету здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА Університету.

7.14. Асоційований член НТСА Університету (факультету), який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений статусу асоційованого членства в НТСА рішенням НТСА Університету або загальними зборами НТСА факультету .

7.15. Особам, які мають особливі заслуги перед НТСА Університету (факультету) або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Конференції НТСА Університету може надаватись статус почесного члена НТСА Університету.

7.16. Почесний член НТСА Університету має ті ж самі права, які визначені для членів НТСА Університету в цьому Положенні, окрім права голосування в колегіальних органах та обрання на керівні посади НТСА Університету (факультету).

7.17. Статус почесного члена НТСА Університету зберігається довічно.

7.18. Членам НТСА Університету, асоційованим та почесним членам НТСА Університету (факультету) видаються членські квитки.

7.19. Члени НТСА Університету мають право:

 • обирати та бути обраними у керівні органи НТСА факультету або Університету;
 • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю НТСА Університету, факультету та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 • брати участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах за переліком напрямків Міністерства освіти і науки;
 • брати участь у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, Міжнародних студентських олімпіадах;
 • брати участь у конкурсах наукових проектів (стипендіальні програми, гранти, стажування);
 • брати участь у роботі науково-дослідних центрів та лабораторій;
 • брати участь у реалізації міжнародного наукового проекту;
 • брати участь у реалізації науково-дослідного держбюджетного проекту;
 • брати участь у реалізації науково-дослідного проекту, що фінансується на госпдоговірних засадах;
 • публікувати статті у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science;
 • публікувати статті у фахових («ваківських») наукових журналах
 • публікувати статті в наукових рецензованих виданнях та збірках студентських наукових робіт;
 • представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА Університету, факультету ;
 • бути рекомендованими м НТСА Університету на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА Університету (факультету);
 • вимагати від керівних органів НТСА Університету, факультету виконання своїх обов’язків, визначених цим Положенням.

Члени НТСА можуть мати й інші права, які випливають з цього Положення або визначені у Положенні про НТСА факультету .

7.20. Члени НТСА Університету зобов’язані:

 • дотримуватися цього Положення;
 • сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки;
 • відвідувати загальні збори членів НТСА факультету ;
 • виконувати рішення керівних органів НТСА Університету, факультету ;
 • подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів НТСА;
 • брати участь у щорічних звітних конференціях студентів НПУ імені М.П. Драгоманова, університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях;
 • брати участь в організації університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференцій;
 • брати участь в організації круглих столів/ семінарів/ олімпіад/ засідань наукового семінару наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова чи інших наукових центрів України;
 • допомагати у редагуванні збірників наукових праць факультету / університету.
 • надавати керівним органам НТСА Університету, факультету інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НТСА;
 • пропагувати діяльність НТСА Університету, факультету , сприяти підвищенню престижу й авторитету НТСА Університету, факультету .

Члени НТСА Університету можуть мати й інші обов’язки, які випливають з цього Положення або визначені у Положенні про НТСА відповідного факультету .

8. Співпраця НТСА Університету з адміністрацією Університету

8.1. Координацію наукової та організаційної роботи НТСА Університету (факультету) здійснює проректор з наукової роботи (декан факультету) або уповноважені ним особи.

8.2. Адміністрація Університету має право:

 • отримувати інформацію про діяльність НТСА Університету (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергову Конференцію НТСА Університету у випадках недотримання органами НТСА Університету Статуту Університету або цього Положення;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи НТСА Університету (факультету).

8.3. Адміністрація Університету:

 • усебічно сприяє діяльності НТСА Університету (факультету);
 • створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТСА Університету (факультету);
 • надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності НТСА Університету (факультету).

9. Перехідні положення

9.1. Це Положення схвалюється Вченою радою Університету та набирає чинності з моменту його затвердження.

9.2. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення повинні бути утворені НТСА факультетів, які задовольняють вимогам Положення, проводять загальні збори відповідно цьому Положенню, на яких більшістю голосів від загальної кількості членів НТСА факультету ухвалюють рішення про входження до складу НТСА Університету і обирають 3 делегатів, окрім голови НТСА факультету , на Конференцію НТСА Університету та голову НТСА факультету відповідно цього Положення.

9.3. Протягом чотирьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення НТСА Університету скликає Конференцію НТСА Університету, яка складається із 3 делегатів від факультетів, для обрання, відповідно до цього Положення, голови НТСА Університету та вирішення інших питань, пов’язаних з приведенням діяльності НТСА Університету у відповідність до цього Положення.

9.4. Діяльність НТСА Університету, факультетів має бути приведена у відповідність до цього Положення протягом п’яти навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення.

9.5. Зміни та доповнення до Положення вносяться за поданням рішення Конференції НТСА Університету та затвердженням Вченою радою Університету.